نویسنده = رضا فرح بخش دقیق
بررسی ابعاد پایداری فرهنگی و تدوین چارچوب مفهومی آن

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 61-74

مریم محمدی؛ رضا فرح بخش دقیق


مروری بر اهمیت پایداری اجتماعی در برنامه‌ریزی راهبردی

دوره 1، شماره 3، آذر 1401، صفحه 7-23

رضا فرح بخش دقیق؛ مریم محمدی