موضوعات = مدیریت پروژه و ساخت
تعداد مقالات: 3
کاهش مصرف انرژی در ساختمان در پرتو ارتقاء عملکرد حرارتی پنجره‌های هواگذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

مهدی یزدیان؛ مهجبین ردایی؛ احمد زکی زاده


بررسی چالش های پیاده سازی خانه های هوشمند در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

فاطمه صالحی نژاد؛ محمدحسین محمودی ساری؛ مهسا نصیری