موضوعات = مدیریت پروژه و ساخت
پروژه به‌مثابه سیستم موقتی تاب‌آور: تاملی بر هنر پروژه‌سازی در بسترهای حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1402

بهنود برمایه ور


کاهش مصرف انرژی در ساختمان در پرتو ارتقاء عملکرد حرارتی پنجره‌های هواگذر

دوره 1، شماره 3، آذر 1401، صفحه 25-41

مهدی یزدیان؛ مهجبین ردایی؛ احمد زکی زاده


بررسی چالش های پیاده سازی خانه های هوشمند در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1401، صفحه 61-74

فاطمه صالحی نژاد؛ محمدحسین محمودی ساری؛ مهسا نصیری