موضوعات = سایر
اولویت‌بندی محیط‌زیستی معیارهای معماری بیونیک در طراحی و برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی با استفاده از روش ویکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

مهرداد نهاوندچی؛ اسماعیل صالحی