تعداد مقالات: 18

تدوین مدل مفهومی فرم‌مبنا در تهیه ی طرح های آماده سازی زمین؛

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 7-28

مریم محمدی؛ فائزه بهنامی فرد


راهبردهای طراحی گرافیک محیطی فضای آموزشی مدرسه ابن سینا با رویکرد سبز

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 27-42

پرناز گودرزپروری؛ نازنین رحمانی


روش‌های نقد در معماری مطالعات تطبیقی نقد فلسفه هنر در معماری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 59-73

امیرمسعود نخعی شریف؛ هیرو فرکیش


بازخوانی تجارب فضاهای باز پایدار با تأکید بر حضور کودکان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 87-104

پانته آ علی پور کوهی


مروری بر اهمیت پایداری اجتماعی در برنامه‌ریزی راهبردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1400

رضا فرح بخش دقیق؛ مریم محمدی


کاهش مصرف انرژی در ساختمان در پرتو ارتقاء عملکرد حرارتی پنجره‌های هواگذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

مهدی یزدیان؛ مهجبین ردایی؛ احمد زکی زاده


مقایسه‌ای بر عوامل محتوایی موثر بر «حاشیه رانده شدن» زنان در فضاهای محله‌ای سنتی و غیرسنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

آرزو رفیعی


بررسی چالش های پیاده سازی خانه های هوشمند در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

فاطمه صالحی نژاد؛ محمدحسین محمودی ساری؛ مهسا نصیری


بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مورد پژوهی: محله ی عودلاجان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

پانته آ علی پور کوهی؛ مریم رمضانی؛ مرتضی میرغلامی


رابطه ی بین کنترل بودجه و جو کاری اخلاقی با تمایل به ایجاد کسری بودجه با تاکید بر نقش عدالت رویه ای در تحقق توسعه ی پایدار اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

فاطمه جنگی نیا؛ مجید نصیری؛ علیرضا مزیدی