تدوین مدل مفهومی فرم‌مبنا در تهیه ی طرح های آماده سازی زمین؛

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 7-28

مریم محمدی؛ فائزه بهنامی فرد


مروری بر اهمیت پایداری اجتماعی در برنامه‌ریزی راهبردی

دوره 1، شماره 3، آذر 1401، صفحه 7-23

رضا فرح بخش دقیق؛ مریم محمدی


کاهش مصرف انرژی در ساختمان در پرتو ارتقاء عملکرد حرارتی پنجره‌های هواگذر

دوره 1، شماره 3، آذر 1401، صفحه 25-41

مهدی یزدیان؛ مهجبین ردایی؛ احمد زکی زاده


راهبردهای طراحی گرافیک محیطی فضای آموزشی مدرسه ابن سینا با رویکرد سبز

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 27-42

پرناز گودرزپروری؛ نازنین رحمانی


بررسی ادراک کودکانِ ساکن در محلات قدیمی و فرسوده از محله ایده‌آل (مطالعه موردی: محله‌ حصارک بالا درکرج)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 41-55

فائزه بهنامی فرد؛ ندا بهنامی فرد؛ بهنام براتی مشهدی


روش‌های نقد در معماری مطالعات تطبیقی نقد فلسفه هنر در معماری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 59-73

امیرمسعود نخعی شریف؛ هیرو فرکیش


بررسی چالش های پیاده سازی خانه های هوشمند در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1401، صفحه 61-74

فاطمه صالحی نژاد؛ محمدحسین محمودی ساری؛ مهسا نصیری


بررسی ابعاد پایداری فرهنگی و تدوین چارچوب مفهومی آن

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 61-74

مریم محمدی؛ رضا فرح بخش دقیق