دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

مهدی خاک زند؛ کامیاب کیانی


2. راهبردهای طراحی گرافیک محیطی فضای آموزشی مدرسه ابن سینا با رویکرد سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

پرناز گودرزپروری؛ نازنین رحمانی