دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مروری بر اهمیت پایداری اجتماعی در برنامه‌ریزی راهبردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

رضا فرح بخش دقیق؛ مریم محمدی


2. کاهش مصرف انرژی در ساختمان در پرتو ارتقاء عملکرد حرارتی پنجره‌های هواگذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

مهدی یزدیان؛ مهجبین ردایی؛ احمد زکی زاده


3. مقایسه‌ای بر عوامل محتوایی موثر بر «حاشیه رانده شدن» زنان در فضاهای محله‌ای سنتی و غیرسنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

آرزو رفیعی


4. بررسی چالش های پیاده سازی خانه های هوشمند در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

فاطمه صالحی نژاد؛ محمدحسین محمودی ساری؛ مهسا نصیری


5. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مورد پژوهی: محله ی عودلاجان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

پانته آ علی پور کوهی؛ مریم رمضانی؛ مرتضی میرغلامی


6. رابطه ی بین کنترل بودجه و جو کاری اخلاقی با تمایل به ایجاد کسری بودجه با تاکید بر نقش عدالت رویه ای در تحقق توسعه ی پایدار اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

فاطمه جنگی نیا؛ مجید نصیری؛ علیرضا مزیدی