دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

پروژه به‌مثابه سیستم موقتی تاب‌آور: تاملی بر هنر پروژه‌سازی در بسترهای حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1402

بهنود برمایه ور


اولویت‌بندی محیط‌زیستی معیارهای معماری بیونیک در طراحی و برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی با استفاده از روش ویکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

مهرداد نهاوندچی؛ اسماعیل صالحی


تحلیل شاخص های توسعه شهر هوشمند و عوامل موثر در ارتقای آنها در مناطق1 و 20 شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

امیرحسین قهرمانی؛ علیرضا سلیمانخانی