دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-114 
بررسی چالش های پیاده سازی خانه های هوشمند در ایران

صفحه 61-74

فاطمه صالحی نژاد؛ محمدحسین محمودی ساری؛ مهسا نصیری