نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آماده سازی زمین تدوین مدل مفهومی فرم‌مبنا در تهیه ی طرح های آماده سازی زمین؛ [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 7-28]

ا

 • ابزار اطلاعاتی شناسایی ابزارهای خط مشی گذاری در جهت توسعه انرژی های تجدید پذیر در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 73-86]
 • ابزار بازاری شناسایی ابزارهای خط مشی گذاری در جهت توسعه انرژی های تجدید پذیر در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 73-86]
 • ابزار کنترلی شناسایی ابزارهای خط مشی گذاری در جهت توسعه انرژی های تجدید پذیر در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 73-86]
 • ابزارهای خط مشی گذاری شناسایی ابزارهای خط مشی گذاری در جهت توسعه انرژی های تجدید پذیر در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 73-86]
 • ارتباط &lrm تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]
 • اصول معماری سبز تدوین مدل مفهومی اصول و معیارهای معماری سبز مبتنی برسیر تحول تفکرات محیط زیستی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 29-43]
 • الگوهای اجتماعی- فرهنگی مقایسه‌ای بر عوامل محتوایی موثر بر «حاشیه رانده شدن» زنان در فضاهای محله‌ای سنتی و غیرسنتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انرژی کاهش مصرف انرژی در ساختمان در پرتو ارتقاء عملکرد حرارتی پنجره‌های هواگذر [(مقالات آماده انتشار)]
 • انرژی&lrm تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]
 • انرژی های تجدید پذیر شناسایی ابزارهای خط مشی گذاری در جهت توسعه انرژی های تجدید پذیر در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 73-86]
 • اینترنت اشیاء بررسی چالش های پیاده سازی خانه های هوشمند در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • بازی کودک بازخوانی تجارب فضاهای باز پایدار با تأکید بر حضور کودکان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 87-104]
 • بافت فرسوده بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مورد پژوهی: محله ی عودلاجان تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه ریزی مروری بر اهمیت پایداری اجتماعی در برنامه‌ریزی راهبردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه‌ریزی راهبردی مروری بر اهمیت پایداری اجتماعی در برنامه‌ریزی راهبردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بصری تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]
 • بهسازی بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مورد پژوهی: محله ی عودلاجان تهران [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پایداری مطالعه نقش هنرهای شهری مانا و میرا در احیا و پایداری فضاهای گمشده شهری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 45-59]
 • پایداری بازخوانی تجارب فضاهای باز پایدار با تأکید بر حضور کودکان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 87-104]
 • پایداری مروری بر اهمیت پایداری اجتماعی در برنامه‌ریزی راهبردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایداری اجتماعی مروری بر اهمیت پایداری اجتماعی در برنامه‌ریزی راهبردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پنجره هواگذر کاهش مصرف انرژی در ساختمان در پرتو ارتقاء عملکرد حرارتی پنجره‌های هواگذر [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوشش محافظ کاهش مصرف انرژی در ساختمان در پرتو ارتقاء عملکرد حرارتی پنجره‌های هواگذر [(مقالات آماده انتشار)]
 • پی.آر.آی.اس.ام واکاوی عوامل مؤثر در ارتقای ساخت‌وساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژه‌ی سبز از طریق پی.آر.آی.اس.ام. [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 75-86]

ت

 • تفکرات محیط زیستی تدوین مدل مفهومی اصول و معیارهای معماری سبز مبتنی برسیر تحول تفکرات محیط زیستی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 29-43]
 • تمایل به کسری بودجه رابطه ی بین کنترل بودجه و جو کاری اخلاقی با تمایل به ایجاد کسری بودجه با تاکید بر نقش عدالت رویه ای در تحقق توسعه ی پایدار اقتصادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تهران مقایسه‌ای بر عوامل محتوایی موثر بر «حاشیه رانده شدن» زنان در فضاهای محله‌ای سنتی و غیرسنتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه پایدار واکاوی عوامل مؤثر در ارتقای ساخت‌وساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژه‌ی سبز از طریق پی.آر.آی.اس.ام. [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 75-86]
 • توسعه پایدار بررسی الگوی ساخت شهر پایداربا تکیه بر معماری سبز و فناوری‌های نوین [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 81-108]
 • توسعه پایدار مروری بر اهمیت پایداری اجتماعی در برنامه‌ریزی راهبردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه‌ی پایدار بررسی چالش های پیاده سازی خانه های هوشمند در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه ی پایدار تدوین مدل مفهومی فرم‌مبنا در تهیه ی طرح های آماده سازی زمین؛ [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 7-28]

ج

 • جو کاری اخلاقی رابطه ی بین کنترل بودجه و جو کاری اخلاقی با تمایل به ایجاد کسری بودجه با تاکید بر نقش عدالت رویه ای در تحقق توسعه ی پایدار اقتصادی [(مقالات آماده انتشار)]

چ

 • چی تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]

ح

 • حس مکان مولفه‌های ارتقای حس مکانِ در فضاهای جمعیِ محیط‌های داخلی دانشکده معماری و شهرسازی (نمونه موردی: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 43-58]
 • حمل ونقل بررسی الگوی ساخت شهر پایداربا تکیه بر معماری سبز و فناوری‌های نوین [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 81-108]

خ

 • خانه کلاسیک پکن تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]
 • خانه های حیاط &lrm تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]
 • خانه‌ی هوشمند بررسی چالش های پیاده سازی خانه های هوشمند در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خستگی ذهنی ارائه ی راهکارهایی برای بازنگری در منظر واحدهای صنعتی موجود برپایه ی نظریه ی بازیابی توجه (نمونه ی مطالعاتی: کارخانه بازیافت کاغذ ایلام) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 61-72]

د

 • دار تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]
 • دبستان راهبردهای طراحی گرافیک محیطی فضای آموزشی مدرسه ابن سینا با رویکرد سبز [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 27-42]

ر

 • رفتار و فعالیت مقایسه‌ای بر عوامل محتوایی موثر بر «حاشیه رانده شدن» زنان در فضاهای محله‌ای سنتی و غیرسنتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روابط&lrm تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]

ز

 • زنان مقایسه‌ای بر عوامل محتوایی موثر بر «حاشیه رانده شدن» زنان در فضاهای محله‌ای سنتی و غیرسنتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زندگی جمعی بازخوانی تجارب فضاهای باز پایدار با تأکید بر حضور کودکان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 87-104]

س

 • ساخت و ساز پایدار واکاوی عوامل مؤثر در ارتقای ساخت‌وساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژه‌ی سبز از طریق پی.آر.آی.اس.ام. [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 75-86]
 • سیر تحول تدوین مدل مفهومی اصول و معیارهای معماری سبز مبتنی برسیر تحول تفکرات محیط زیستی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 29-43]

ش

 • شهر آرمانی و ماندگار بررسی الگوی ساخت شهر پایداربا تکیه بر معماری سبز و فناوری‌های نوین [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 81-108]
 • شهر دوستدار کودک بازخوانی تجارب فضاهای باز پایدار با تأکید بر حضور کودکان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 87-104]
 • شویی تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]

ص

 • صنعت ساختمان واکاوی عوامل مؤثر در ارتقای ساخت‌وساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژه‌ی سبز از طریق پی.آر.آی.اس.ام. [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 75-86]

ط

 • طبیعت ارائه ی راهکارهایی برای بازنگری در منظر واحدهای صنعتی موجود برپایه ی نظریه ی بازیابی توجه (نمونه ی مطالعاتی: کارخانه بازیافت کاغذ ایلام) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 61-72]
 • طراحی راهبردهای طراحی گرافیک محیطی فضای آموزشی مدرسه ابن سینا با رویکرد سبز [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 27-42]
 • طراحی‌داخلی مولفه‌های ارتقای حس مکانِ در فضاهای جمعیِ محیط‌های داخلی دانشکده معماری و شهرسازی (نمونه موردی: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 43-58]
 • طرح منظر واحدهای صنعتی ارائه ی راهکارهایی برای بازنگری در منظر واحدهای صنعتی موجود برپایه ی نظریه ی بازیابی توجه (نمونه ی مطالعاتی: کارخانه بازیافت کاغذ ایلام) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 61-72]

ع

 • عدالت رویه ای ادراک شده رابطه ی بین کنترل بودجه و جو کاری اخلاقی با تمایل به ایجاد کسری بودجه با تاکید بر نقش عدالت رویه ای در تحقق توسعه ی پایدار اقتصادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد حرارتی کاهش مصرف انرژی در ساختمان در پرتو ارتقاء عملکرد حرارتی پنجره‌های هواگذر [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فرم تدوین مدل مفهومی فرم‌مبنا در تهیه ی طرح های آماده سازی زمین؛ [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 7-28]
 • فضاهای محله ای مقایسه‌ای بر عوامل محتوایی موثر بر «حاشیه رانده شدن» زنان در فضاهای محله‌ای سنتی و غیرسنتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فضای آموزشی مولفه‌های ارتقای حس مکانِ در فضاهای جمعیِ محیط‌های داخلی دانشکده معماری و شهرسازی (نمونه موردی: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 43-58]
 • فضای باز بازخوانی تجارب فضاهای باز پایدار با تأکید بر حضور کودکان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 87-104]
 • فضای جمعی مولفه‌های ارتقای حس مکانِ در فضاهای جمعیِ محیط‌های داخلی دانشکده معماری و شهرسازی (نمونه موردی: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 43-58]
 • فضای گمشده مطالعه نقش هنرهای شهری مانا و میرا در احیا و پایداری فضاهای گمشده شهری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 45-59]
 • فضایی تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]
 • فلسفه روش‌های نقد در معماری مطالعات تطبیقی نقد فلسفه هنر در معماری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-73]
 • فلسفه هنر روش‌های نقد در معماری مطالعات تطبیقی نقد فلسفه هنر در معماری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-73]
 • فناوری های نوین ساخت وساز بررسی الگوی ساخت شهر پایداربا تکیه بر معماری سبز و فناوری‌های نوین [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 81-108]
 • فنگ &lrm تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]

ک

 • کارخانه بازیافت کاغذ ایلام ارائه ی راهکارهایی برای بازنگری در منظر واحدهای صنعتی موجود برپایه ی نظریه ی بازیابی توجه (نمونه ی مطالعاتی: کارخانه بازیافت کاغذ ایلام) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 61-72]
 • کدهای فرم مبنا تدوین مدل مفهومی فرم‌مبنا در تهیه ی طرح های آماده سازی زمین؛ [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 7-28]
 • کنترل بودجه رابطه ی بین کنترل بودجه و جو کاری اخلاقی با تمایل به ایجاد کسری بودجه با تاکید بر نقش عدالت رویه ای در تحقق توسعه ی پایدار اقتصادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت فضایی مولفه‌های ارتقای حس مکانِ در فضاهای جمعیِ محیط‌های داخلی دانشکده معماری و شهرسازی (نمونه موردی: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 43-58]

گ

 • گرافیک محیطی راهبردهای طراحی گرافیک محیطی فضای آموزشی مدرسه ابن سینا با رویکرد سبز [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 27-42]

م

 • محله ی عودلاجان بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مورد پژوهی: محله ی عودلاجان تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدرسه سبز راهبردهای طراحی گرافیک محیطی فضای آموزشی مدرسه ابن سینا با رویکرد سبز [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 27-42]
 • مدیریت پروژه سبز واکاوی عوامل مؤثر در ارتقای ساخت‌وساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژه‌ی سبز از طریق پی.آر.آی.اس.ام. [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 75-86]
 • مدیریت سبز راهبردهای طراحی گرافیک محیطی فضای آموزشی مدرسه ابن سینا با رویکرد سبز [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 27-42]
 • مدیریت هوشمند ساختمان بررسی چالش های پیاده سازی خانه های هوشمند در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسکن سبز تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]
 • مشارکت بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مورد پژوهی: محله ی عودلاجان تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مطالعات تطبیقی روش‌های نقد در معماری مطالعات تطبیقی نقد فلسفه هنر در معماری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-73]
 • معماری روش‌های نقد در معماری مطالعات تطبیقی نقد فلسفه هنر در معماری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-73]
 • معماری سبز تدوین مدل مفهومی اصول و معیارهای معماری سبز مبتنی برسیر تحول تفکرات محیط زیستی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 29-43]
 • معماری سبز بررسی الگوی ساخت شهر پایداربا تکیه بر معماری سبز و فناوری‌های نوین [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 81-108]
 • مواد تغییر فازدهنده کاهش مصرف انرژی در ساختمان در پرتو ارتقاء عملکرد حرارتی پنجره‌های هواگذر [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نظریه بازیابی توجه ارائه ی راهکارهایی برای بازنگری در منظر واحدهای صنعتی موجود برپایه ی نظریه ی بازیابی توجه (نمونه ی مطالعاتی: کارخانه بازیافت کاغذ ایلام) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 61-72]
 • نقد روش‌های نقد در معماری مطالعات تطبیقی نقد فلسفه هنر در معماری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-73]
 • نقد معماری روش‌های نقد در معماری مطالعات تطبیقی نقد فلسفه هنر در معماری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-73]
 • نوسازی بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مورد پژوهی: محله ی عودلاجان تهران [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • هنر عمومی شهری مطالعه نقش هنرهای شهری مانا و میرا در احیا و پایداری فضاهای گمشده شهری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 45-59]
 • هنر مانا مطالعه نقش هنرهای شهری مانا و میرا در احیا و پایداری فضاهای گمشده شهری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 45-59]
 • هنر میرا مطالعه نقش هنرهای شهری مانا و میرا در احیا و پایداری فضاهای گمشده شهری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 45-59]
 • هوشمندسازی بررسی چالش های پیاده سازی خانه های هوشمند در ایران [(مقالات آماده انتشار)]