داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
علی اسدپور معماری استادیار گروه معماری داخلی، دانشگاه هنر شیراز
احسان اله اشتهاردیان مدیریت پروژه و ساخت مدیریت پروژه، دانشگاه تربیت مدرس
سید رحمان اقبالی معماری رشته معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی
نادیه ایمانی معماری دانشیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
بهنود برمایه ور مدیریت پروژه و ساخت دانشیار، گروه فناوری معماری (مدیریت پروژه و ساخت)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر.تهران.ایران
فائزه بهنامی فرد شهرسازی گروه پژوهشی برنامه‌ریزی و توسعه شهری، جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، کرج، ایران
علی بوذری ارتباط تصویری استادیار، گروه ارتباط تصویری، دانشگاه هنر
علی بوذری ارتباط تصویری، هنر گروه آموزشی ارتباط تصویری
شادی پاکزاد معماری استادیار، عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
حافظه پور دهقان معماری استادیار مهندسی معماری دانشگاه قزوین
فاطمه جم معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مهدی خاک زند معماری دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت
مهدی خاکزند دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا رحیم‌زاده معماری دانشکدۀ معماری و شهر سازی ، دانشگاه هنر
مهجبین ردایی سایر، معماری دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
محمد رضایی پژوهشگر دکتری دانشگاه بین المللی قزوین
زهرا سادات سعیده زرآبادی شهرسازی دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
رضا سامه معماری استادیار گروه معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مهدی سعیدی شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
مرجان شرفی شهرسازی
هانیه شیخی
مجید صافحیان مدیریت پروژه و ساخت عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اسماعیل صالحی شهرسازی رشته شهرسازی دانشگاه تهران
نوشین ضیا شهابی معماری دانشگاه هنر
پانته آ علی پور کوهی شهرسازی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
بهرام علیزاده شهرسازی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز
رضا فرح بخش دقیق شهرسازی کارشناس ارشد طراحی شهری
ریما فیاض معماری فناوری معماری دانشگاه هنر
مریم کهوند ارتباط تصویری استادیار گروه ارتباط تصویری و تصویرسازی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر
علیرضا لرک مدیریت پروژه و ساخت معاونت علمی(آموزشی- پژوهشی ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش. ایران
علیرضا لرک مدیریت پروژه و ساخت معاونت علمی(آموزشی- پژوهشی ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش. ایران
اکبر محمدی استادیار دانشگاه فنی و مهندسی بوئین‌ زهرا
مریم محمدی شهرسازی دانشیار طراحی شهری دانشگاه هنر
امید ویسی