کاهش مصرف انرژی در ساختمان در پرتو ارتقاء عملکرد حرارتی پنجره‌های هواگذر

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 مدرس گروه عمران، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

مقارن با بحران انرژی در جهان، تلاشها در جهت کاهش مصرف انرژی در حوزه ساخت و ساز، و بهبود عملکرد انرژی در ساختمان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. طراحی و ساخت مناسب عناصر و اجزاء ساختمان می‌تواند باعث کاهش مصرف انرژی، کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست و صرفه‌جویی اقتصادی در طول چرخه حیات ساختمان شود. پنجره و سطوح شیشه‌ای ‌ معمولاً عنصر نما با کمترین مقاومت حرارتی و کم ضخامت‌ترین عنصر سازنده همراه با بالاترین رسانایی گرمایی در ساختمان است. در شرایط استاندارد، پنجره و تهویه دو سامانه جدا از هم هستند که فقدان سیستم مدیریت صحیح می‌تواند مصرف انرژی در ساختمان را افزایش دهد. در این مطالعه استفاده از پنجره هواگذر به عنوان راه‌حلی مناسب و روشی غیرفعال در کاهش مصرف انرژی ساختمان معرفی شد و فاکتورهای ترکیبی همچون استفاده از لایه‌های پوشش کم‌گسیل و مواد تغییر فازدهنده در بهبود عملکرد حرارتی این نوع پنجره‌ها و کاهش بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان مورد واکاوی قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی با مطالعه کیفی بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، بررسی منابع مکتوب، اسناد، مدارک، مطالعات پیشین و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحلیل محتوا بود. نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از پنجره‌های هواگذر در ترکیب با مواد تغییر فازدهنده و سایه‌بان‌های داخلی جاذب یا انعکاسی با قابلیت تغییر وضعیت در فصول سرد و گرم سال، می‌تواند با ایجاد عملکردی پویا در فصول مختلف، تأثیر قابل توجهی در کاهش بارگرمایشی و سرمایشی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات