فرایند پذیرش مقالات

-  ارسال مقاله توسط نویسنده/ نویسندگان از طریق سایت نشریه؛

-  دریافت مقاله از نویسنده/ نویسندگان؛

- بررسی اولیه محتوای مقاله توسط سر دبیر نشریه و بررسی فنی توسط مدیر نشریه حداکثر تا 10 روز (بازگشت به نویسنده/ نویسندگان در صورت عدم رعایت فرمت نشریه)؛

- بررسی علمی توسط اعضای هیأت تحریریه و تعیین داوران؛

- ارسال مقاله به 2 داور، به صورت روش دو سو کور؛

- اعلام نتیجه­ ی داوری به سر دبیر نشریه، و ارسال اصلاحات درخواستی (در صورت عدم رد علمی مقاله) به نویسنده/ نویسندگان؛

- ارسال مجدد مقاله به داوران جهت داوری (در صورت وجود اصلاحات جدی و اساسی) و دریافت نظر نهایی؛

- کنترل مجدد نحوه منبع نویسی درون متنی و انتهای متن توسط مدیر نشریه و کنترل فرمت مجله و عودت به نویسنده/ نویسندگان در صورت وجود مشکل؛

- درخواست ارسال مقاله به سامانه مشابه­ یاب به­ منظور بررسی وضعیت هم­پوشانی مقاله؛

- صدور گواهی پذیرش و قرار گرفتن در نوبت چاپ الکترونیکی.

حداکثر زمان بررسی اولیه مقاله در این نشریه 10 روز و میانگین زمان برای داوری مقالات 2 تا 4 ماه است.

 

 

جهت دریافت فلوچارت فرایند پذیرش مقاله اینجا کلیک کنید