اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حسن سلطانی

گرافیک کامپیوتری دانشیار گروه نقاشی دانشگاه هنر

soltaniart.ac.ir

سردبیر

مریم محمدی

شهرسازی دانشیار گروه طراحی شهری دانشگاه هنر

m.mohammadiart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مسعود ترابی آزاد

فیزیک دریا( آب و هوا شناسی ماهواره ای) استاد گروه علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، ایران

m_azadiau.tnb.ac.ir

سید علی جوزی

محیط زیست استاد گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ایران

a_joziiau.tnb.ac.ir

سید بهشید حسینی

معماری استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی،‌ دانشگاه هنر

behshid_hosseiniart.ac.ir

مهدی خاک زند

معماری دانشیار گروه معماری منظر دانشگاه علم و صنعت ایران

mkhakzandiust.ac.ir

اسماعیل صالحی

شهرسازی دانشیار گروه برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران

tehranssalehut.ac.ir

منصوره طاهباز

معماری دانشیار گروه ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

m58tahbazyahoo.com

ریما فیاض

معماری و انرژی استاد گروه فناوری معماری دانشگاه هنر

fayazart.ac.ir

اصغر محمدمرادی

معماری استاد گروه مرمت بناهای تاریخی دانشگاه علم و صنعت ایران

m_moradiiust.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

سید رحمان اقبالی

معماری دانشیار گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی

s.r.eghbaliarc.ikiu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

احسان اثنی عشری

مهندسی و مدیریت پروژه دانشیار، گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه، دانشگاه ناتینگهام ترنت

asnaashari.ehsangmail.com
0000-0001-5552-9428

دبیر تخصصی

بهنود برمایه ور

مدیریت پروژه و ساخت دانشیار گروه فناوری معماری دانشگاه هنر

b.barmayehvarart.ac.ir

مدیر داخلی

سوده نگین تاجی

شهرسازی دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد تهران شمال، ایران

s.negintajiart.ac.ir

ویراستار ارشد

مریم محمدی

شهرسازی دانشیار گروه طراحی شهری دانشگاه هنر

m.mohammadiart.ac.ir

ویراستار

سوده نگین تاجی

شهرسازی دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد تهران شمال، ایران

.
s.negintajiart.ac.ir

گرافیست

مهدیه روستایی

ارتباط تصویری دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی، دانشگاه پانتئون سوربون، پاریس، فرانسه

mahoo.designergmail.com