اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حسن سلطانی

گرافیک کامپیوتری دانشیار گروه نقاشی دانشگاه هنر

soltaniart.ac.ir

سردبیر

مریم محمدی

شهرسازی دانشیار گروه طراحی شهری دانشگاه هنر

m.mohammadiart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مسعود ترابی آزاد

محیط زیست استاد گروه علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، ایران

m_azadiau.tnb.ac.ir

سید علی جوزی

محیط زیست استاد گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ایران

a_joziiau.tnb.ac.ir

سید بهشید حسینی

معماری استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی،‌ دانشگاه هنر

behshid_hosseiniart.ac.ir

ریما فیاض

فناوری معماری استاد گروه فناوری معماری دانشگاه هنر

fayazart.ac.ir

پرویز قدوسی

مدیریت پروژه استاد گروه عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

ghoddousiiust.ac.ir

اصغر محمدمرادی

معماری، مرمت استاد گروه مرمت بناهای تاریخی دانشگاه علم و صنعت ایران

m_moradiiust.ac.ir

مهدی خاک زند

معماری منظر دانشیار گروه معماری منظر دانشگاه علم و صنعت ایران

mkhakzandiust.ac.ir

اسماعیل صالحی

شهرسازی دانشیار گروه برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران

tehranssalehut.ac.ir

منصوره طاهباز

معماری انرژی دانشیار گروه ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

m58tahbazyahoo.com

بهنود برمایه ور

مدیریت پروژه و ساخت دانشیار گروه فناوری معماری دانشگاه هنر

b.barmayehvarart.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

سید رحمان اقبالی

معماری دانشیار گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی

s.r.eghbaliarc.ikiu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

احسان اثنی عشری

مهندسی و مدیریت پروژه دانشیار، گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه، دانشگاه ناتینگهام ترنت

asnaashari.ehsangmail.com
0000-0001-5552-9428

مدیر داخلی

سوده نگین تاجی

شهرسازی دانشجوی دکتری مدیریت برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد تهران شمال، ایران

s.negintajiart.ac.ir

ویراستار ارشد

مریم محمدی

شهرسازی دانشیار گروه طراحی شهری دانشگاه هنر

m.mohammadiart.ac.ir

ویراستار

سوده نگین تاجی

شهرسازی دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد تهران شمال، ایران

.
s.negintajiart.ac.ir

گرافیست

مهدیه روستایی

ارتباط تصویری دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی، دانشگاه پانتئون سوربون، پاریس، فرانسه

mahoo.designergmail.com