اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حسن سلطانی

گرافیک کامپیوتری دانشیار گروه نقاشی دانشگاه هنر

soltaniart.ac.ir

سردبیر

مریم محمدی

شهرسازی دانشیار گروه طراحی شهری دانشگاه هنر

m.mohammadiart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید رحمان اقبالی

معماری دانشیار گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی

s.r.eghbaliarc.ikiu.ac.ir

بهنود برمایه ور

مدیریت پروژه و ساخت استادیار گروه فناوری معماری دانشگاه هنر

b.barmayehvarart.ac.ir

مهدی خاک زند

معماری دانشیار گروه معماری منظر دانشگاه علم و صنعت ایران

mkhakzandiust.ac.ir

اسماعیل صالحی

شهرسازی دانشیار گروه برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران

tehranssalehut.ac.ir

منصوره طاهباز

معماری دانشیار گروه ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

m58tahbazyahoo.com

ریما فیاض

معماری و انرژی دانشیار گروه فناوری معماری دانشگاه هنر

fayazart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

احسان اثنی عشری

مهندسی و مدیریت پروژه دانشیار، گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه، دانشگاه ناتینگهام ترنت

asnaashari.ehsangmail.com
0000-0001-5552-9428

مدیر داخلی

سوده نگین تاجی

شهرسازی دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران شمال، ایران

s.negintajiart.ac.ir

ویراستار ارشد

مریم محمدی

شهرسازی دانشیار گروه طراحی شهری دانشگاه هنر

m.mohammadiart.ac.ir

ویراستار

سوده نگین تاجی

شهرسازی دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران شمال، ایران

.
s.negintajiart.ac.ir

گرافیست

مهدیه روستایی

ارتباط تصویری .

mahoo.designergmail.com