راهنمای نویسندگان

مقررات عمومی نگارش مقاله 

-        مقالات ارسالی باید در زمینه­­­ ی تخصصی نشریه بوده و براساس فرمت نشریه، آماده­ سازی شود.

-        مقالات ارائه‌ شده باید مبتنی بر پژوهش اصیل نویسندگان بوده و ضمن رعایت اخلاق پژوهش، از انواع سرقت علمی حذر شود. 

-        نویسندگان عهده ­دار محتوای مقاله بوده و مسئولیت­ صحت آن برعهده­ ی آنهاست و بنابراین چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط نشریه نیست.

-        نویسنده ­ی مسئول مقاله، باید نسبت به وظایف خود در تائید صحت محتوای مقاله ارائه شده آگاهی داشته باشد.

-        نویسندگان نباید مقاله ارسال شده را پیش و یا پس از ارسال برای نشریه، برای نشریه ی دیگری در داخل، یا خارج از کشور ارسال نمایند و یا هم­زمان برای شرکت در همایش داخلی یا خارجی ارسال نمایند.

-        نویسندگان ملزم به ارسال فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع همزمان با ارسال اولیه مقاله می باشند.

-        مقاله­ ی ارسالی نویسندگان نباید با سایر مقالات مشابه آنها،  بیش از 30 درصد هم­پوشانی داشته باشد.

-        نشریه از مقالات مستخرج از طرح­ های پژوهشی، پایان­ نامه­ های کارشناسی ­ارشد و رساله ­های دکتری استقبال می کند.

-        در مقاله­ ی مستخرج از پایان­ نامه، رساله و طرح پژوهشی، باید حقوق استاد راهنما و یا سایر همکاران طرح پژوهشی محفوظ باشد و در صورت عدم ذکر نام آنها، باید نام ه­ای مبنی بر رضایت آنها ارائه گردد.

-        نویسنده­ ی مسئول مقاله، در مقالات مستخرج از پایان­­ نامه و رساله، باید استاد راهنما ­باشد.

-        حذف و اضافه نام نویسندگان در هر مرحله ­ای از فرآیند ارسال غیرممکن است.

-        معرفی گروه ­ها و سازمان­ های پشتبانی کننده­ ی مالی، معنوی و مکانی مقاله،‌ الزامی است.

    

  نویسندگان محترم مقاله لازم است، به منظور ارسال مقاله برای بررسی در نشریه، از فرمت اولیه تنظیم شده، تبعیت نمایند. همچنین ارسال فرم تعهد نامه توسط نویسندگان الزامی است. 

لینک دریافت فرمت اولیه ارسال مقاله

لینک دریافت فرم تعهد نامه

لینک دریافت فرم تعارض منافع

پس از پذیرش اولیه مقاله، لازم است نویسندگان محترم مقاله را در فرمت نهایی قرار دهند.                          

 لینک دریافت فرمت نهایی ارسال مقاله

لینک دریافت آخرین نسخه ای.پی.ای. برای ماخذنویسی