مقایسه‌ای بر عوامل محتوایی موثر بر «حاشیه رانده شدن» زنان در فضاهای محله‌ای سنتی و غیرسنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

بررسی نوع فعالیت استفاده کنندگان توامان تحت تاثیر کالبد و عوامل محتوایی است. از آنجایی که الگوهای رفتاری زنان از مردان و نحوه ادارک آن‌ها از محیط متفاوت است،زنان نیازها و انتظارات متفاوتی از فضاها داشته و عدم توجه به این تفاوت‌ها می‌تواند موجب کمرنگ‌تر شدن حضور آنها در فضاهای شهری و تضییع حقوق شهروندی آنها ‌گردد. عوامل متعددی همچون ویژگیهای فردی، میان‌فردی و فرافردی و تفاوت در باورها، اعتقادات و هنجارهای اجتماعی حاکم در جامعه بر حضور زنان در فضاها موثر هستند؛ پیش فرض اولیه این مقاله، تاثیرگذاری الگوهای‌ ‌اجتماعی-فرهنگی بر رفتار زنان در فضاهای شهری است. این بدان معناست که عدم برنامه ریزی و طراحی برای رفع موانع ناشی از عوامل محتوایی در کنار عوامل کالبدی می‌تواند منجر به حضور کم‌رنگ زنان و صرفاً بروز فعالیت اجباری آنها در فضاهای محله‌ای شود. محلات سنتی و غیرسنتی، با دو الگوی متفاوت محله با هدف انجام یک تحقیق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و از تکنیک پرسش گری استفاده شده است. بنابراین 160 نفر از زنان ساکن بالای20 سال در هر دو محله ی انتخابی مورد پرسش قرار گرفته‌اند. یافته‏ها حاکی از این است که هنجارهای اجتماعی، ترس از قضاوت‌های دیگران، باورها و اعتقادات، حضور مردان در فضاهای شهری در محله سنتی(خیابان امام زاده یحیی)، از عوامل موثر بر نحوه‌ی حضور و استفاده زنان از فضاهاست؛ درحالی‌که در محله غیرسنتی(خیابان دستگردی در محله زرگنده) این موارد تأثیرگذار نبوده و خنثی هستند. این بدین معناست که زنان در محله سنتی بیشتر به حاشیه رانده شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات