بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مورد پژوهی: محله ی عودلاجان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

3 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در معرض آسیب جدی هستند و نه‌تنها برای خود و ساکنینشان، بلکه برای بافت‌های اطراف نیز می­توانند تهدید محسوب ­شوند. از همین­رو، رسیدگی و حل معضلات اساسی این بافت­ها از جمله اقدامات ضروری محسوب می­شود. یکی از روش­های کارا و مؤثر در این ارتباط، استفاده از مشارکت شهروندان در فرآیند نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری است. شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت و عدم مشارکت شهروندان، در پی‌شناخت وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن­ها به­دست می­آید؛ بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری در محله­ی عودلاجان، واقع در منطقه­ی 12 شهرداری تهران است. این پژوهش پیمایشی بوده و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است. جامعه­ی آماری پژوهش، 100 خانوار ساکن در محله­ی عودلاجان بوده­ است. برای توصیف داده‌ها از آماره‌های میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار آماری اس.پی.اس.اس. با آزمون­های تی تک نمونه‌ای و همبستگی پیرسون انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان­دهنده­ی مثبت بودن نگرش ساکنان به مشارکت و میل به ماندگاری آن­ها در صورت بهبود وضعیت است. شاخص­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر تمایل به مشارکت ساکنین تأثیرگذار است. تحقق مشارکت شهروندان در امر بهسازی بافت­های فرسوده، افزایش رضایت ساکنان، حفظ خاطره­ی جمعی و هویت محله­ای و پایداری اجتماعی محله را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات