رابطه ی بین کنترل بودجه و جو کاری اخلاقی با تمایل به ایجاد کسری بودجه با تاکید بر نقش عدالت رویه ای در تحقق توسعه ی پایدار اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، ایران

3 مدیریت دولتی، استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، ایران

چکیده

یکی از بزرگ­ترین موانع برای استفاده کارآمد از منابع در سازمان­های دولتی این است که سطح کسری بودجه­ به­طور قابل توجهی زیاد است؛ بنابراین، تمام جوانب کسری بودجه و عوامل موثر بر تمایل برای ایجاد کسری بودجه در سازمان­های دولتی باید بررسی شود. پژوهش حاضر با بررسی کنترل بودجه و جو­ کاری اخلاقی بر تمایل به کسری بودجه با تاکید بر نقش عدالت رویه­ای ادراک شده در ادارات دولتی استان گلستان انجام شده است. این پژوهش از بعد هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی­-پیمایشی است. به­­منظور جمع­آوری اطلاعات آمیزه­ای از روش­های پژوهش کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. با­ توجه به جدول کرجسی­-مورگان حداقل حجم نمونه برابر 136 است. به­دلیل احتمال عدم برگشت­پذیری برخی از پرسشنامه­ها 150 پرسشنامه بین گروه هدف توزیع شده است. روش نمونه­گیری در این تحقیق از نوع تصادفی طبقه­ای بوده است. داده­ها توسط معادلات ساختاری و به کمک نرم­افزار اسمارت پی.ال.اس. تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در این پژوهش بین کنترل بودجه و جو­ کاری اخلاقی با تمایل به کسری بودجه با تاکید بر نقش عدالت رویه­ای ادراک شده در ادارات کل دولتی استان گلستان رابطه­ی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات