عوامل موثر بر ارتقا سطح کیفیت فضاهای شهری از طریق هنر محیطی؛ مورد پژوهی: محدوده‌ی تئاتر شهر و پارک دانشجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طراحی شهری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ازآنجاکه برخی از فضاهای شهری، به محلی برای عبورومرور تبدیل شده و تبادلات اجتماعی در آن‌ها کمتر به‌چشم می‌خورد، می‌توان از هنر عمومی که نقش مهمی در افزایش کیفیت‌های فضاهای عمومی دارد، استفاده نمود. هدف پژوهش، بررسی تاثیرگذاری انواع هنرهای عمومی بر ارتقا کیفیت‌های محیطی است. پژوهش پیش‌رو تحلیلی و کاربردی بوده است. در بررسی نمونه‌ی موردی، جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از شیوه‌ی مشاهده‌ی مستقیم و پرسشگری (120 پرسشنامه) صورت گرفته و داده‌ها به ­صورت توصیفی در نرم‌افزار اس.پی.اس.اس تحلیل و از آزمون­های همبستگی استفاده شده است. نمونه‌ی انتخاب شده، محدوده‌ی پارک دانشجو و تئاتر شهر واقع در منطقه­ ی 12 شهرداری تهران بوده که مهم‌ترین دلیل انتخاب آن وجود فعالیت‌های هنری و پتانسیل‌های فضا برای ارتقای آن‌ها بوده است. نتیجه‌ی مشاهدات نشان می‌دهد که هنرهای عمومی بر کیفیت‌های محیطی تاثیر مستقیم می‌گذارند. از مهم‌ترین کیفیت‌های موثر می‌توان به کیفیت‌های سرزندگی، انعطاف‌پذیری و اجتماع‌پذیری اشاره کرد. همچنین وجود هنرهایی چون اجرای موسیقی زنده، اجرای نمایش خیابانی و آبنما تاثیر زیادی بر ایجاد کیفیت‌های ذکر شده دارند. دیوارنگاری در دسته­ ی هنرهای پویا، بر کیفیت رویدادپذیری با میزان معناداری 0.01 و سطح اطمینان 95%  و همچنین هنر عمومی در دسته هنرهای ایستا، بر کیفیت غنای بصری با میزان معناداری  0.001 و سطح اطمینان 95%  بیشترین تاثیرگذاری را دارد. فعالیت‌های هنری موجود در این محدوده بیشتر در قسمت تئاتر شهر بوده و در فضای پارک دانشجو این گونه فعالیت‌ها کمتر به چشم می‌خورد و تنها برخی از انواع هنرهای ایستا در این قسمت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات