ارائه چارچوبی مفهومی جهت راه‌اندازی شرکت‌های استارت‌آپی در صنعت مدیریت ساخته‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه فناوری معماری (مدیریت پروژه و ساخت)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر.تهران.ایران

10.30480/agm.2023.4901.1038

چکیده

با عنایت‌به نوظهور بودن مفهوم و کارکرد مدیریت ساخته‌ها، پژوهش حاضر، با هدف ارائه یک چارچوب مفهومی جهت تسهیل فرآیندهای راه‌اندازی شرکت‌های استارت‌آپی در صنعت مدیریت ساخته‌ها با تأکید بر خدمات نوین نرم در دوره‌ بهره‌برداری، پایه‌ریزی شد. در پژوهش کنونی، فرآیند شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها (از مرحله شناسایی نیازهای بازار در صنعت ساخت‌وساز کشور به‌ویژه حوزه مدیریت ساخته‌ها؛ ایده اولیه تا عرضه در بازار) و همچنین ظرفیت‌ها و بسترهای مورد نیاز جهت راه‌اندازی آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. از‌این‌رو، رویکرد این پژوهش کاربردی و عملگرایانه و با ماهیت کیفی، استقرایی- استنتاجی است. در این پژوهش، داده‌های گردآوری شده به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی، از طریق روش مضمونی و نیز بهره‌گیری از ویژگی‌های روش‌شناسی یا استراتژی نظریه‌ی داده‌بنیاد تحلیل شدند. در این راستا، پس از بررسی مبانی نظری و انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و هدفمند با پانزده نفر از خبرگان مربوطه، داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. پس از ارزیابی اعتبار خروجی‌ها، چارچوب مفهومی نهایی ترسیم و تبیین گردید؛ و سرانجام به تایید ده متخصص و کارشناس در این حوزه رسید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که استارت‌آپ‌های صنعت مدیریت ساخته‌ها نیازمند حرکت به‌‌سمت زایشی شدن و ایجاد یک ساختار نظام‌مند می‌باشند که این امر می‌تواند با بکارگیری چارچوب مفهومی ارائه شده محقق ‌گردد. مقولات اصلی این چارچوب در بستر استارت‌آپی عبارتند از: بازاریابی، عوامل توسعه، عوامل سازمانی، عوامل کلان مرتبط، محدودیت‌ها، ویژگی محصولات و خدمات، مشتری مداری، منابع انسانی مرتبط، ویژگی موسسان و کارآفرینان و مدیریت ساخته‌ها.

کلیدواژه‌ها

موضوعات