شناسایی اولویت شاخص‌های تأثیرگذار بر رضایت کاربران از طراحی منظر پارک با رویکرد کشاورزی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

10.30480/agm.2023.4982.1042

چکیده

پارک‌ها به‌عنوان یکی از عرصه‌های مهم حیات شهری، نقش مهمی در زندگی شهروندان ایفا می‌کنند. امروزه در کنار توجه به ابعاد زیست‌محیطی، بعد اجتماعی، سلامت و نقش اقتصادی آن در زندگی کاربران نیز مورد توجه قرار گرفته‌است. از جمله رویکردهای جهانی که جمیع ابعاد مطرح شده را در جلوه‌های مختلفی از فضای سبز شهری از جمله پارک‌ها مورد توجه قرار داده، مبحث کشاورزی شهری است. این پژوهش در گام نخست جهت تدقیق چارچوب مفهومی پژوهش از تکنیک دلفی بهره گرفت تا شاخص‌های خروجی مهم یک پارک طراحی شده با رویکرد کشاورزی شهری را از دیدگاه متخصصان حوزه معماری منظر و طراحی شهری استخراج نماید و در گام دوم، اولویت آنها در رضایتمندی کاربران از طراحی پارک کشاورزی شهری را بر اساس آزمون فریدمن مورد کنکاش قرار داد. حجم نمونه در گام اول، 17 نفر از متخصصان و در گام دوم، 120 نفر از کاربران فضای پارک‌های شهری بودند. نتایج پژوهش نشان داد که در میان ابعاد، بعد سلامت در اولویت توجه کاربران قرار دارد. همچنین در بررسی شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها در بعد زیست محیطی، شاخص مدیریت و زیرشاخص افزایش سرانه فضای سبز، در بعد اجتماعی- فرهنگی، شاخص‌های مشارکت و آموزش و زیرشاخص‎های فعالیت جمعی و فردی و توسعه مهارت، در بعد اقتصادی، شاخص زیرساخت اقتصادی و زیرشاخص کمک به اقتصاد زمین و در بعد سلامت، سلامت جسمانی و زیرشاخص‌های تفریح فردی و جمعی و فعالیت جسمانی در اولویت قرار دارند. این نتایج می‌تواند در کنار دیدگاه تخصصی طراحان، مکملی در طراحی منظر پارک‌ها با رویکرد کشاورزی شهری به شمار آید.

موضوعات