شناسایی ابزارهای خط مشی گذاری در جهت توسعه انرژی های تجدید پذیر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

به منظور رفع مشکلات و اثرات مخرب گازهای گلخانه ای باید سهم بیشتری از ترکیبات انرژی به تجدیدپذیرها اختصاص یابد، بنابراین نیازمند ابزارهایی هایی هستیم که موجب تغییرات در سیستم انرژی می شوند. لذا در این پژوهش با در نظرگرفتن اهداف سیاست گذاری برای انرژی های تجدیدپذیر و همچنین انواع ابزارهای به کار رفته برای توسعه در دنیا و نیز ابزارهای های بومی، اتخاذ استراتژی مناسب با استفاده از تجربیات دیگر کشورها در قالب شرایط زیست محیطی و چارچوب قانونی ایران به ارائه بسته های حمایتی برای توسعه کاربرد انرژی های تجدید پذیر می پردازیم. در واقع هدف این پژوهش شناسایی ابزارهای خط مشی برای توسعه انرژی های تجدید پذیر در ایران می باشد.
روش این پژوهش از نظر مخاطب، کاربردی است و در جهت آگاهی مدیران و سازمان های مربوطه می باشد و از نظر هدف، توصیفی است چرا که بدون دخل و تصرف به توصیف شرایط موجود و بررسی تجربیات کشورهای دیگر می پردازد. برای تعیین سهم انرژی های نو از سبد انرژی باید مجموعه از ابزارهای خط مشی گذاری بکار گرفته شود، تا روند استفاده از انرژی های نو در ایران بهبود یابد و با توجه به قیمت ارزان نفت و گاز در ایران برای توسعه هر چه بیشتر انرژی های تجدیدپذیر باید با کمک تکنولوژی قیمت تمام شده تولید انرژی از طریق انرژی های تجدید پذیر، قابل رقابت با انرژی های فسیلی شود. در این مسیر نقش ابزارهای خط مشی گذاری بسیار حائز اهمیت است که در این پژوهش به نقش این ابزار ها پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات