بازخوانی تجارب فضاهای باز پایدار با تأکید بر حضور کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه دست‌یافتن به اهداف پایداری از رهیافت‌های مهم برای رسیدن به یک شهر آرمانی‌ست که مورد نظر طراحان و برنامه‌ریزان شهری قرار گرفته است. فضاهای شهری باید بتوانند به خواسته‌ها و نیازهای کاربران امروز و فردای خود پاسخگو باشند. تمرکز بر کودک به عنوان حلقه اتصال حال و آینده‌ی یک شهر، گامی به سوی توسعه پایدار محسوب می‌شود. از جمله عوامل مهم در طول فرآیند رشد کودک، تعامل سازنده او با محیط پیرامونش است که امروزه با توجه به دغدغه‌ها و مسائل مختلف شهری در اولویت‌های بعدیِ طراحی قرار گرفته‌است. ازاین‌رو آماده‌سازی فضای شهری برای حضور کودک، در ارتقاء خلاقیت و تکامل شخصیتی او امری مهم تلقی می‌شود.
در این پژوهش هدف بازخوانی تجارب فضاهای باز پایدار با توجه به نیاز کودکان است. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی است. با مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل محتوای متون، چارچوب نظری پژوهش شامل اصول و کیفیت‌های فضای باز پایدار به تفکیک مولفه‌های مکان پایدار(زیست‌محیطی، تجربی-زیبایی‌شناختی و عملکردی) تدوین شد، سپس با انتخاب پرطرفدارترین پارک‌ها و فضاهای باز موفق جهانی، با روش کیفی و تحلیل توصیفی به بررسی و استخراج معیارهای پایداری در هر یک پرداخته شد تا بتواند برای طراحی فضای باز پایدار، متناسب با نیازهای کودک راهگشا باشد.
در آخر معیارهای طراحی پایدار شامل «رعایت ملاحظات اقلیمی، تماس با طبیعت، رعایت ملاحظات بصری، نظام بلوک‌بندی و توده‌گذاری، ایمنی و امنیت، محوطه‌آرایی و مبلمان‌شهری، توجه به محصوریت و مقاطع عرضی فضاها، رعایت سلسله‌مراتب دسترسی، عرصه‌بندی فضایی و دعوت به مشارکت کودک در کار گروهی و آموزندگی عناصر بازی کودک» معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات