روش‌های نقد در معماری مطالعات تطبیقی نقد فلسفه هنر در معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

نقد علمی است دیرینه که سالیانی زیاد در زمینه‌های مختلف به کار گرفته شده است. در طول تاریخ نیز همواره نقد در هر زمینه‌ای موجب پیشرفت آن بوده است. فلسفه‌ی هنر، جوهره‌ی هنر است که هویت اصلی زمینه‌های مختلف هنر را بیان می‌کند. معماری نیز مفهوم اصلی خود را توسط فلسفه‌ی خود بیان می‌کند. نقد معماری با شیوه‌های متفاوتی انجام می‌گیرد؛ یکی از این روش‌ها که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، فرآیندی بر مبنای فلسفه‌ی هنراست. هدف این نوشتار، ارائه‌ی الگویی کارآمد برای نقد معماری بر پایه‌ی فلسفه‌ی هنر است. پژوهش حاضر با کمک روش کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی و تحلیل‌های توصیفی-تفسیری به بررسی منابع حاضر در این حوزه پرداخته و با تحلیل مطالب به‌دست آمده، نتایج ارائه شده است. بر طبق این مدل نقد معماری باید در چهار مرحله صورت گیرد: 1- گرایش و سبک هنر اثر، 2- تفکر و هدف معمار و دیدگاه عموم درباره‌ی اثر، 3- مقایسه و 4- نقد اثر و نقدِ نقد. اساس این مدل نقد، بر پایه نقد فلسفه‌ی هنر است که با دو رویکرد روان‌شناختی (طبیعی) که فلسفه‌ی خود را از خالق و یا هنرمند می‌گیرد و دیدگاه زمینه‌ای (فرهنگی) که اثر هنری، ذات و جوهره‌ی خود را از زمینه و محیط اطراف خود به ارث می‌برد، بیان می‌شود. در این مدل نقد، مقایسه جایگاه به سزایی دارد که بدون مقایسه، نقدی صورت نمی‌پذیرد. نتیجه‌ی پژوهش موکد آن است که این مدل کارایی استفاده در نقد معماری را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات