نویسنده = حسن ذوالفقارزاده
کاربست جهان بینی اسلامی در بازتولید مراکز محله‌ی شهر معاصر

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 87-100

سهیل رجبی واجارگاه؛ حسن ذوالفقارزاده